Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe (wykaz za 2017 rok należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego) - informacje na stronie http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie/

 

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca zmiany systemu rozliczania opłat od 1 stycznia 2013 r.

 

 Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje zmieniony wzór formularza do sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych. Przedmiotowe sprawozdanie należy składać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach zobowiązani są m. in. prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący odzysk lub unieszkodliwianie odpadów oraz firmy budowlane, szkoły, urzędy, szpitale, apteki, lekarze prowadzący działalność gospodarczą. Natomiast do składania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych zobowiązani są wyłącznie wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (dotyczy oczyszczalni ścieków), które następnie poddawane są odzyskowi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach, marszałek województwa nakłada kary pieniężne w wysokości 500 zł na podmioty, które nie wywiązują się z obowiązku przekazywania zbiorczego zestawienia danych.

Nowe formularze do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań oraz broszurę odpadową ze szczegółowymi informacjami dla podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości można pobrać ze strony internetowej: www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami.

 

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca gospodarowania bateriami lub akumulatorami

W związku z art. 18 ustawy o bateriach i akumulatorach przypominamy, że każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory, dystrybuujący baterie lub akumulatory lub sprzęt, zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, użytkujący baterie lub akumulatory, oraz podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty depozytowej, opłaty produktowej i opłaty za kampanie edukacyjne, zobowiązani są do przedłożenia sprawozdań i wykazów, do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl/ w zakładce Środowisko/Odpady/Zużyte baterie i akumulatory, pod linkiem: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2453_zuzyte_baterie_i_akumulatory/ oraz na stronie internetowej www.malopolskie.pl/gospodarkaodpadami.