ZARZĄDZENIE NR 0050.242.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.07.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Zarządzam, co następuje:

§1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

-teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 818/2 o pow. około 0,0140 ha, położonej w Trzebini- Siersza z przeznaczeniem na cele użytków zielonych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00095225/7.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 236/2 i 2326 (poprzedni numer działki 235/2) o łącznej pow. 0,2171 ha, położony w Trzebini przy ul. Młoszowskiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: MN15- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem KDD- tereny tras komunikacyjnych, drogi trasy dojazdowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1097/107 i 1097/108 o łącznej pow. 0,0794 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: ZU11-tereny zieleni urządzonej oraz w strefie od sieci urządzeń infrastruktury technicznej „T” oraz oznaczony symbolem KD7 – drogi dojazdowe, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041346/8.

-teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o pow. 819 m² położonej w Trzebini przy ul. Kasprzaka z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 2269 o pow. 0,0459 ha położony w Trzebini przy ul. Rybnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MN 12- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0.

-teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 635/17 o pow. około 7,10 m² położonej w Trzebini przy ul. Narutowicza z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (pomieszczenie gospodarcze) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 7MWU- tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi: 158/57 i 158/56 o łącznej pow. 0, 0703 ha położony w Trzebini przy ul. Szczakowskiej 17 z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (istniejąca wiata) a także 648 m² z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy i obejścia- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, powstałej z podziału działki nr 158/18 objętej księgą wieczystą KR1C/00046961/0.

-teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 położonej w Trzebini na Osiedlu Energetyków o pow. około 27 m², w tym: około 15 m² z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz około 12 m² terenu niezbędnego do jego użytkowania- na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4.

-teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 1044/2 o pow. około 25 m², położonej w Karniowicach przy ul. Władysława Łokietka i ul. Bukowej z przeznaczeniem pod dwa miejsca postojowe- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Lgota numerami geodezyjnymi: 356/7, 805/5 i 356/9 o łącznej pow. 70 m2, położony w Lgocie przy ul. Klonowej z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia- na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047074/2.

 

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

-użytki zielone- 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

-uprawy rolne- 85,91 zł/ha/rok

-uprawy ogrodniczo- sadownicze-613,31 zł/ha/rok

-zabudowa z wyłączeniem handlu i usług- 0,20 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

-garaże ( przenośne i stałe)-1,62 zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

-dojazdy, przejazdy, obejścia - 0,50zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

-parkingi na terenie sołectw – 0,48zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.
  3. Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta w Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.