Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.04.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 100 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat – w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (85 m2) przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” oraz z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia (15 m2), poza sezonem od 1 września do 31 maja każdego roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta (85 m2) oraz z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia (15 m2), dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 35 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz wnioskodawcy, na okres od 1 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku – z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, w sezonie od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” oraz poza sezonem od 1 września 2021 roku do 30 września2021 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 1 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży produktów wytworzonych z CBD (medyczna marihuana) w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 1 października 2021 roku na rzecz wnioskodawcy, znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 21 m2 , położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” na rzecz wnioskodawcy, w sezonie od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” w Trzebini, poza sezonem od  1 września 2021 roku do 30 września 2021 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta , znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- handel – usługi przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

30,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

-  handel – usługi na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

9,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta:

6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia

0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

150,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 1 października 2021 roku.

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym conajmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk