Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w rejonie Osiedla Na Skale w Trzebini – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia.

Tabela nr 1: Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem Vat

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

Działka numer 626/94 o powierzchni 0,0401 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia

36.000,00 zł

5.000,00 zł

„przetarg działka numer 626/94”

09.09.2021 roku

(na rachunku Urzędu)

14.09.2021 roku

godzina: 9:00.

Nieruchomość składająca się z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/94 o powierzchni 0,0401 ha, stanowiąca własność Gminy Trzebinia, objęta księgą wieczystą numer KR1C/00037620/2. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa działka położona jest w rejonie ulicy Marszałka Piłsudskiego – głównej drodze tranzytowej relacji Trzebinia – Olkusz, w bliskim sąsiedztwie terenu zabudowanego budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej -  Osiedla Na Skale w Trzebini.

Działka charakteryzuje się foremnym i regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta. Jest niezabudowana, porośnięta drzewami owocowymi, krzewami oraz uprawami rolnymi. Ukształtowanie terenu nierównomierne ze średnim spadkiem w kierunku południowym. Ponadto na przedmiotowej działce znajdują się zabetonowane słupki ogrodzeniowe.

Przez przedmiotową działkę przebiega kanał ciepłowniczy oraz sieć telekomunikacyjna.

W niedalekim sąsiedztwie od powyżej wymienionej nieruchomości przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna oraz sieć gazowa.

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z ww. planem działka numer 626/94 położona jest na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – symbol identyfikacyjny terenu – MU6.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – Osiedle Na Skale, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku oraz Zarządzeniem numer 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku, w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/95 o powierzchni 0,0177 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 626/94 o powierzchni 0,0401 ha obrębu Trzebinia. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla działki 626/95 obrębu Trzebinia w wysokości: 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

Dla działki będącej przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1740 z późniejszymi zmianami) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) upłynął 17.03.2021 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 09.09.2021 roku.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.

Burmistrz

Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk