Zarządzenie numer 0050.395.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości (lokalu) przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1372 z późniejszymi zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1 artykułu 28 artykułu 34 ustęp 1 punkt 3 oraz ustęp 6b artykułu 35 ustęp 1, 2 i 3 artykułu 37 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899 z późniejszymi zmianami), artykułu 3 ustęp 1, 2, 3, 3a, 4 i artykułu 4 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1048) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XXXVIII/344/VIII/2021  z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 30 znajdującego się w budynku wielorodzinnym numer 7 przy ulicy Wiśniowej w Trzebini wraz z udziałem wynoszącym 346/10000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce numer 153/112 o powierzchni 0,0972 ha - obręb Trzebinia, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny numer 30 usytuowany w budynku numer 7 wraz z udziałem w wysokości 346/10000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce numer 153/112 o powierzchni 0,0972 ha obręb Trzebinia, objętej księgą wieczystą numer KR1C/00059435/8, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

§2.

Lokal mieszkalny numer 30 znajduje się w budynku wielorodzinnym numer 7 przy ulicy Wiśniowej w Trzebini, położonym na działce numer 153/112 o powierzchni 0,0972 ha obręb Trzebinia. Przedmiotowy lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 43,75 m2, składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdującym się na IV piętrze budynku. Obiekt jest budynkiem wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, dwuklatkowym wybudowanym w 1966 roku.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, domofonową, teletechniczną, centralnego ogrzewania oraz przewody kominowe i wentylacyjne.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 153/112 – obręb Trzebinia posiada prostokątny kształt, jest porośnięta roślinnością oraz jest zagospodarowana – utwardzone dojścia do budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

§3.

Dla przedmiotowej działki oznaczonej numerem 153/112 o powierzchni 0,0972 ha obrębu Trzebinia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena lokalu mieszkalnego nr 30 znajdującego się w budynku położonym przy ulicy Wiśniowej w Trzebini wraz z udziałem w wysokości 346/10000 części w nieruchomości wspólnej, położonym na działce numer 153/112 o powierzchni 0,0972 ha obręb Trzebinia, została ustalona na kwotę: 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk