Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Ujęto w nim m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

maturzysta

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca, i potrwa do 29 czerwca. W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Jednak za kilkoma wyjątkami.

Do części ustnej przystąpią absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Z kolei absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Obowiązki zdających
Podchodząc do egzaminu maturalnego należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa przez zdających do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Każdy ze zdających ma obowiązek korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Należy też pamiętać, by nie gromadzić się przed szkołą lub salę egzaminacyjną przed, czy po egzaminie. Tego, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, robić nie wolno.

Terminy egzaminów
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Terminy odebrania świadectw i zaświadczeń
Do 11 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego. Do tego samego dnia, 11 sierpnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.