Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Można je składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini: ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal.

flaga U transparent
Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie miesiąca od dnia złożenia.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

 

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wniosek_o_świadczenie_pieniężne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyżywienia_3.docx,

Wniosek_o_świadczenie_pieniężne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyżywienia_4.pdf.