A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wykup nieruchomości

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Paweł Korbiel
Lokalizacja: ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 20
Telefon: (32) 71 11 079 (naczelnik)
Informacje dodatkowe:

aktualizacja 07.02.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Procedura załatwienia sprawy

Osoba odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 21,  nr telefonu (32) 612 12 27 wew. 167, (32) 711 10 67

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy - Z-ca Naczelnika wydziału Agnieszka Duleba

 

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o wykup nieruchomości na rzecz Gminy Trzebinia, zawierający oznaczenie wnioskodawcy, numer działki, powierzchnię działki będącej przedmiotem wykupu, obręb, cel wykupu, podpis wnioskodawcy.
  2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości wnioskodawcy (aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt własności ziemi).

 

 

Procedura:

O terminie podpisania aktu notarialnego wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie lub telefonicznie. Przy podpisywaniu umowy notarialnej należy okazać dowód osobisty. Kwota za wykupiony grunt jest wypłacana w terminie 14 dni od dnia podpisania notarialnej umowy kupna – sprzedaży, na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Opłaty:

Brak opłat.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Trzebini, Biuro Obsługi Klienta - ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 1 na parterze.

 

Termin załatwienia sprawy:

Ze względu na konieczność uzyskania opinii odpowiednich organów oraz podjęcia uchwały Rady Miasta, termin załatwienia sprawy wynosi średnio 6 miesięcy.

 

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.