Nazwa projektu:

Projekt „Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Górka” w Trzebini” dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiot projektu:

Obszar Strefy to tereny typowo przemysłowe, pozostałe po byłych Zakładach Materiałów Ogniotrwałych „Górka”. Strefa w większości zabudowana jest istniejącymi obiektami przemysłowymi, posiada jednak wolne tereny pod lokalizację przyszłych zakładów produkcyjnych. Wielkość terenu zagospodarowanego i wykorzystywanego obecnie na cele przemysłowe i komunikacyjne wynosi 23,14 ha. Tereny wolne (do zagospodarowania) zajmują obszar 3,46 ha.

Dla uzyskania kompleksowej funkcjonalności obszaru SAG wybudowano drogę oświetloną z jednostronnym chodnikiem - od skrzyżowania z ul. 22 Lipca do skrzyżowania z ul. Zawadzkiego, o długości 765 m. W ramach utworzenia strefy wykonano elementy infrastruktury technicznej kanalizację sanitarną i opadową, sieć wodociągową i teletechniczną. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz umożliwienia płynności ruchu dla wyjeżdżających ze strefy, skrzyżowanie z ul. 22 Lipca zostało wyposażone w sygnalizację świetlną.

Zobacz dokumenty i plany związane z projektem:

 strefa w Górce

 

Realizacja projektu:

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" do 30 marca 2015 r. przez wyłonionego w 2013 r. w przetargu nieograniczonym wykonawcę: STRABAG Sp. z o. o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 Oddział Kraków ul. J. Mehoffera 10, 31-322 Kraków.

Instytucja dofinansująca:

Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.

Wartość inwestycji:

Całkowita wartość projektu: 2 863 156,60 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 215 777,58 zł.