„PRZYJDŹ I ZAPLANUJ SWOJE MIASTO” KONSULTACJE ETAP II   INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI O II ETAPIE KONSULTACJI projektu miejscowego...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...
ZARZĄDZENIE 0050.192.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 14.06.2018   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.190.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 14.06.2018   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
O B W I E S Z C Z E N I E   Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 06.06.2018 r. numer AGN.7014/E/19/2018.WS10 o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 maja 2018 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza   1. I przetarg ustny nieograniczony na...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 maja 2018 r.  BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony...
ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.06.2018 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor wojewódzki  ds. prowadzenia...

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w Trzebini, odcinek od ulicy Podwale...
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 maja 2018 r.dotyczy: wydanej Decyzji na 2/2018 o lokallizacji inwestycji celu publicznego pn:...
Obwieszczenie Wojowody Małopolskiego z dnia 19.05.2018 r. nr. sprawy WI-XI.7840.1.69.2018 zawiadamiającego o wszczęciu postępowania...
Ogłoszenie z dnia 23.05.2018 4. Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - ETAP II". W ramach zadania...
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust....
zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 40/2011/p, z dnia 15 września 2011r., udzielonej przez Ministra Środowiska na...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza nabór kolonistów i opiekunów na wyjazd wakacyjny w ramach współpracy między Gminą Trzebinia a Billy-Montigny we...
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 12.04.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...